Saturday, 14 March 2015

TANZANIA ROAD SAFETY AMBASSADORS-RSA
(MABALOZI WA USALAMA BARABARANI)TAMKO LA RSA KUHUSU AJALI NA HALI YA USALAMA BARABARANI
Mwenyekiti –Baraza la Taifa la Usalama Barabarani; Watanzania wote kwa ujumla;Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya mabalozi wa usalama barabaranikuun!ana nawe na watanzania wote kutoa pole kwa wa"wa na majeruhi wa ajaliya basi la Majinj#$presiliyotokea hukMa"n!a mkoani %rin!a tarehe&&'()'*(&+ na kuwapoteza watu ,( na kuacha wen!ine wen!i majeruhi' -jali hiini ya kustua na kusikitisha sana' .oleni majeruhi na Mwenyezi Mun!u awajaliemajeruhi uponyaji wa haraka na marehemu awapokee kwenye nuru ya uso wake'/oad 0afety -mbasadors1/0-2 ni mtandao wa wananchi waliohamasika katikakusaidiana na kikosi cha usalama barabarani kutii sheria bila shuruti kuelimishaumma kuhusu usalama barabarani na kuripoti matukio mbalimbali barabaraniikiwni pamoja na ku"chua mwenendo mbaywa madere3na askaribarabarani' Tufanya kazi zetu kupitia mtandao wa kijamii wa whatsapptele!ram1/0-45ulikoni Barabarani2anfacebook4Nendkwa Usalama Barabarani' .iatunatoelimu kwa ummkupitia redio na tele3isheni' Ni mtandawa hiyariwenye len!o la kupun!uza ajali za barabarani na madhara yake kwa jamii'5wa miaka min!i sasajali za barabaranzimeendelea kukatisha maisha yawatanzaniwalio wen!na kuwaachia wen!uyatimna ulema3u' Takwimuzinaonesha kuon!ezekkwajaltan!ajal6+&( 1&7882 hadi ku"kia*(6&91*((9; *)9+*1*(&)2' Ni mwaka *(&+ tu ndipo ajali zilipun!ua ku"kia &+)6(zilizosababisha 3ifo )8,( ukilin!anisha na 3ifo *7(,1*((92 na 3ifo 9891*((82' Tunapon!eza hatua zilizofanyika kupun!uza ajali mwaka *(&+ japokuwa idai ya3ifo ilikuwa bado iko juu ukilin!anisha na *((9' :atua mbalimbali zimetan!azwakuchukuliwa na serikali lakini ufaniswa hatua hizbadumekuwa wenyemashaka' Mara nyin!i kila ajali inapotokea jibu la haraka limekuwa mwendo kasiwa dere3a na tukishatoa salamu za rambi rambi tu tunasahau kabisa bila hatakujua hatima ya waathirika wa ajalhizo:atukatai ni kwelmakosyakibinadamu inasemekana yanachan!ia sana hizi ajali' :ata hi3yo ipo haja yakwenda mbali zaidi ya majibu mepesi kuwa ni mwendo kasi tu' Twende mbelezaidi tufuatilie na kuweka utaratibu mzuri kuhusu haki za waathirika baada yaajali' Wen!wamekuwa hawapati hakzao kabisa au hupata kwa kuchelewa jambo linalopelekea kuwapa machun!u zaidi majeruhi na hata yatima na wajanewanaobaki baada ya ndu!u zao kufariki' %"ke hatua tuache kutoa majibu mepesikwa maswali ma!umu na kuchukua hatuia stahiki ili kukabiliana na hali hii'
 
0isi kama mtandao wa mabalozi wa usalama barabarani1/0-2 tunaitaka serikalina wadau wanaohusika kuchukua hatua za makusudi kukabiliana na hali hii hasazinapotokea ajali kubwa' 1Major accidents2&'5uundwa kwtaasishuru na ya kitaalamu 1National /oad -ccidents%n3esti!ation Board2kuchun!uza kwa kina ajali husika ili kubaini chanzohalisi chajali hiyo na 3itu 3ili3yochan!ia5atika kuan!aliNinikilitokea; Namna !ani kilitokea; 5wa nini kilitokea; Nini kifanyike kuzuiakujirudiana 5ipkifanyike kupun!uzathari ya ajali bodian!alieyafuatayo1a2%wapo T-N/<-=0 wana pro!ram ya uka!uzi wa mara kwa mara wabarabara na kuzifanyia marekebisho1b2%wapo mabasi yanayohusika kwenye ajali yanakuwa na bima sahihina inayotosha ku"dia wahan!a wa ajali hizo1c2%wapkila mamlka ilitekeleza wajibu wakkablna baadyakutokea kwa ajali1d2Uwepo wa bajeti ya kutosha kufanya maten!enezo ya barabara nakama ipo kwa nini ukarabati haukufanyika kwa wakati1e2%wapwamiliki wa mabaswanserna taratibu zozotzakukabiliana na ajali na nidhamu za watumishi wao1f2Mafunzo ya dere3a husikaliyepata ajali historia ya maisha yakena siku kabla ya ajali au wakati wa ajali hali ya akili yake ilikuwaje'1!2Nafasya hali ya kijio!ra"a katika ajalhusika mathalani uonimuundo wa kijio!ra"a wa eneo hilo hali ya hewa nk1h2Mwendo wa !ari husikna haly!ari hadwakatwa ajali1roadowrthiness21i2-biria kwa kiasi !ani walichan!ia mwendo mbaya kwa kutoripoti na je iwapo waliripoti ni hatua !ani zilichukuliwa dhidi ya dere3a auabiria husika'*'5uwawajibisha wotwatakaobainikkwnamnmoja amnyin!inekuchan!ia kusababisha ajali:iihusishuwajibikajwa mamlakambalimbali kama 3ile .olisi Usalama Barabarani 0UM-T/- T-N/<- span="">na Wamiliki wa Ma!ari husika')'Bimzma!aryabiria na ya mizi!zichun!uzwilkuonkamazinakidhi 3ihatarishi1risks2 3ina3yoweza kusababishwa na ma!ari hayouhai na uhalali wa bima hizo na ukubwa "dia zinazotolewa na bima hizo1co3era!e2+'0hule za udere3a na sheria zake zian!aliwe upya ili kuona kama shulehizo zinakidhi mafunzo ya udere3a kulin!ana na teknolojia ya sasa yamaendeleo ya ma!ari na hasa mitaala inayotumika','Mfumo wa upatikanajlesenuan!aliwkwkina kuona kama haunamianya ya kuwafanywatwapate leseni bilkupitia mafunzaukufuzu 3izurna ikiwezekana mamlaka inayojite!emea ya utoaji lesenina uka!uzi wa ma!ari ianzishwe kama ili3yoanishwa kwenye sera yausalama barabarani *((7'6'5utun!wa kwa sheria ya Mauaji ya bila kukusudia yanayosababishwa nataasis1>orporatmanslau!hter -ctkamili3ykulU5 ilikuziwajibisha taasisi zisizojali usalama wa watu'8'5utekeleza kwa 3itendo malen!o ya sera ya usalama barabarani *((7na kuweka adhabu kali kwa wanaokiuka sheria za usalama barabarani